Statuten

Artikel 1 – Naam en vestigingsplaats
Artikel 2 – Doel
Artikel 3 – Vermogen
Artikel 4 – Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag
Artikel 5 – Bestuur: taken en bevoegdheden
Artikel 6 – Bestuur: vertegenwoordiging
Artikel 7 - Bestuur: bijeenroeping, besluitvorming in en buiten vergadering
Artikel 8 – Leiding van de vergaderingen, notulen
Artikel 9 – Boekjaar; verslaggeving
Artikel 10 – Reglementen
Artikel 11 – Statutenwijziging
Artikel 12 – Fusie; splitsing; omzetting
Artikel 13 – Ontbinding en vereffening
Slotverklaring

Slot

WAARVAN AKTE is verleden te Weesp, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
hem haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.