Bestuur & beleid

Stichting Muckraker heeft de volgende bestuursleden:

Gerard Cornelisse – Voorzitter

‘’Volhardend, vernieuwend, voorwaardenscheppend en initiatiefrijk’’, zo typeert Gerard Cornelisse zichzelf.

Bij de bestuursvoorzitter van Muckraker staat het sociale en maatschappelijke aspect altijd vooraan. Dat hij de oprichter was van ISH, een internationaal streetdancegezelschap met een duidelijke hang naar de maatschappelijke, multiculturele component in de samenleving, was geen toeval. RZPKT, een theatergezelschap van jongeren met crimineel verleden: hetzelfde verhaal. De stichting Damsko, een voetbalopleiding die de doorstroming van allochtoon talent naar betaald voetbalorganisaties begeleidt, bestaat al veertien jaar.

Cornelisse heeft in de loop der jaren een flink CV opgebouwd. Het begon nadat hij in Amsterdam het Ignatius College bezocht. Daarna studeerde hij aan de UVA Nederlandse Taal en Letterkunde en Dramaturgie. Werkervaring deed Cornelisse op als jongerenpastor bij de Dominicuskerk in Amsterdam.

In 1978 werd Cornelisse zakelijk leider van Stichting Poppentheater Kollektief. Van 1982 tot 1992 was hij directeur van Beeldenstorm waarmee hij producent en impresario was van theater en televisie.

Als mededirecteur van het bedrijf Bergen was Cornelisse (internationaal) producent van film, televisie en theater; van Madelief en het Oscarwinnende Antonia tot dansfilms en theatertours van Willeke Alberti, toneelstukken met Pleuni Touw en Hugo Metsers en musicals als Pluk van de Petteflet en Eindeloos. Als directeur van Olbe Produkties produceerde Cornelisse onder meer musicals als Turks Fruit en Dromen zijn bedrog, het meezingprogramma Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben en diverse speciale festivals, waaronder het Willem Wilmink Festival.

Cornelisse was adviseur bij diverse nationale en internationale cultuurfondsen, adviseur bij diverse gemeenten voor sociale cohesie en jongerencultuur/sport. Ook vervulde hij diverse multiculturele en maatschappelijke bestuurslidmaatschappen.

De liefde bracht Amsterdammer Cornelisse naar Enschede, waar hij tegenwoordig woont. Cornelisse heeft twee biologische kinderen, twee pleegkinderen en een stiefkind.

Cornelisse is aan het inburgeren, Als adviseur innovatieve projecten in de regio. Woar geet ‘t opan met Kesmis?, het jaarlijkse kerstfestival in Enschede, is van zijn hand, net als de stadsmusicals Van Katoen en Nu, Het Verzet Kraakt in Almelo en (in 2018) STORK! in Hengelo.

Secretaris
Eric van Woerkom - Penningmeester

Eric werkt sinds 1985 op administratie- en accountantskantoren, maar sinds 1998 als maat in de Maatschap Bacom (www.bacomgroep.nl). Bacom is een MKB administratiekantoor in Amsterdam met 3 maten en inmiddels 12 medewerkers.

Met Bacom verzorgt Eric onder andere meerdere stichtingen en verenigingen naast natuurlijk de gewone MKB bedrijven. Eric heeft bijvoorbeeld een aantal jaar de penningmeesterrol vervuld bij de Veban, de ondernemersvereniging van Amsterdam-Noord.

Stichting Muckraker

“Ik ben blij dat ik in een vrij land leef en daar hoort ook vrije meningsuitingen bij. Zolang het niet al te beledigend is. Persvrijheid hoort in een goed lopende democratie. Journalisten (met name onderzoeksjournalisten) moeten hun werk kunnen doen, ook al is de uitkomst van hun schrijven niet altijd prettig om te lezen.

Journalisten dienen beschermd te worden tegen grootmachten en daar kan Muckraker mee helpen.

Ik zie mijn taak bij de stichting als echte penning bewaker. Goede verantwoording, zonder er privé beter van te worden. Het is goed dat het bestuur haar werkzaamheden in eigen tijd doet en er geen vergoeding voor krijgt.”

Paulien van Stijn - Algemeen bestuurslid, secretaris a.i.

Paulien werkt vanaf 1985 in de media, bij uitgevers en bij mediabureaus. In 1998 heeft zij haar eigen bedrijf gestart, mediabureau Wisecrackers en deze verkocht in 2018 aan Mediaxplain. Tot en met vandaag is zij nog steeds verbonden aan Wisecrackers, maar nu onder de vlag van de House of Communication.

Naast haar werk in de media was zij jarenlang voorzitter van de Salt Farm Foundation op Texel. Salt Farm Foundation is een kennisinstituut op het gebied van zilte teelt. Hoe kan je gebruik maken van zout water voor het telen van gezond en smakelijk voedsel. Er is een ernstig tekort aan zoet water, zowel drinkwater als voor de landbouw. Het omarmen van zout biedt daarin een uitstekende en praktische oplossing.

Stichting Muckraker

“Voor mij is persvrijheid een groot goed, Zonder journalisten die vrij kunnen schrijven is er geen democratie. Deze moeten ook beschermd worden in hun werk door middel van juridische ondersteuning als zij in de knel komen door wat zij schrijven. Daarnaast is het van belang dat er goede onderzoeksjournalistiek plaats kan vinden. Dit komt ook de kwaliteit en onafhankelijkheid van de media ten goede.”

Met genoegen zet ik mij hiervoor in als bestuurslid. Ik hoop dat we met elkaar mooie plannen kunnen ontwikkelen waardoor de Stichting bekender wordt en meer mensen het nut gaan inzien van het onderzoekswerk.

Postadres:
Stichting Muckraker
de Vluchtestraat 45
7523 BG Enschede

Emailadres: stichtingmuckraker@gmail.com

ANBI RSIN: 819199448

Bestuursverslagen:

Vanaf 2020 wordt bestuursverslag en jaarrekening weer apart gepubliceerd als gevolg van nieuwe fiscale eisen voor ANBI’s en publicatie.

Bestuursverslag 2021

Wederom beleefden wij een corona jaar met de focus van velen gericht op de pandemie. Het jaar 2021 verschilde dus nauwelijks van 2020. Op het terrein van donaties hebben wij wederom van Stichting De Versterking een substantiële donatie ontvangen (Euro 50,000) met oormerk Follow The Money. Van diverse bedrijven ontvingen wij Euro 17,000 en van prive personen Euro 15,365 en wederom was heel veel geoormerkt voor Follow The Money.

Door de geringe activiteiten in het jaar als gevolg van corona valt er verder niet zo heel veel te melden anders dan dat het bestuur nog steeds plannen maakt voor meer fondsenwerving in de komende jaren.

Op bestuurlijk terrein is er geen verandering geweest.

De jaarrekening is inmiddels gepubliceerd op de website.

Bestuursverslag 2020

In 2020 hebben de activiteiten van Muckraker op een laag pitje gestaan natuurlijk door alle Corona maatregelen die iedereen getroffen hebben.

Niettemin heeft dat een aantal personen/ondernemingen er niet van weerhouden om een donatie te doen aan onze stichting. Met de aantekening dat het merendeel van deze donaties een oormerk kregen om besteed te worden aan Follow The Money projecten. Het betreft een totaal Euro bedrag van 95.265,00.

Daarvoor bedanken wij alle donateurs van harte. Het blijft opvallend dat de meerderheid deze donaties heeft geoormerkt voor Follow The Money projecten. Dit platform wordt door velen gezien als betrouwbaar en baanbrekend als het gaat om eerlijk, onafhankelijk nieuws alsmede het blootleggen van “muck”, vuiligheid die het daglicht niet kan verdragen.

Op bestuurlijk gebied hebben er einde 2020 ook veranderingen plaatsgevonden. De penningmeester, Leonard Vereecken, kon de functie niet langer verenigen met andere activiteiten. Leonard heeft zich vele jaren met veel betrokkenheid ingezet voor de Stichting en wij bedanken hem hartelijk voor deze toewijding en wensen hem succes met zijn toekomstige plannen.

Zijn functie wordt ingevuld door Luc Steenvoorden en zijn achtergrond en profiel staat op de website. Tevens is Paulien van Stijn toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Paulien is een bekende naam in het medialandschap en ook haar achtergrond en profiel staat op de website.

Met betrekking tot de 2020  projecten en activiteiten heeft Muckraker een verslag ontvangen van Follow The Money inzake de gefinancierde projecten welk verslag elders op de site staat onder Bestuur & Beleid, pagina Activiteiten.

Gerard Cornelisse (Voorzitter)
Ad Heskes (Secretaris/Interim Penningmeester)

Verkort bestuursverslag 2014
Het bestuur heeft in 2014 geen nieuwe aanvragen voor financiële bijdrages voor juridische ondersteuning in behandeling hoeven nemen. Wel zijn er in dat jaar verschillende aanvragen binnengekomen voor financiële ondersteuning van journalistieke projecten.

Om een afgewogen oordeel te kunnen vellen heeft het bestuur daarvoor advies ingewonnen bij verschillende journalistieke en maatschappelijke organisaties en deskundigen. Naar aanleiding daarvan is besloten om er slechts enkele te honoreren.

Belangrijke criteria voor de toewijziging waren:

a) heeft het voorgestelde journalistieke project of onderzoek maatschappelijke waarde?

b) is de persoon/organisatie die de aanvraag indiende onafhankelijk?

c) is de persoon/organisatie die de aanvraag indiende in staat om een kwalitatief hoogwaardig en journalistiek verantwoorde productie te leveren?

d) is de productie zonder financiële ondersteuning van Muckraker niet mogelijk?

Het bestuur heeft aan de hand van deze criteria drie donaties gedaan.

Verder heeft het bestuur een Beleidsplan geformuleerd waarin verschillende aspecten aan de orde komen. Het bestuur constateert dat de onafhankelijke journalistiek in toenemende mate onder druk staat en is voornemens deze binnen haar doelstellingen en vermogen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Besloten is een aanvraag in te dienen voor de ANBI-status per 1 januari 2015.

Verkort bestuursverslag 2013
Tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering (13 mei 2013) is journalist Eric Smit uitgenodigd om een voortgangsrapportage te verstrekken inzake de claim Nina Brink-Storms. Op dat moment werkt Smit in overleg met Storms aan een vervolg op zijn eerdere boek. Hoewel de claim er nog steeds ligt, lijkt juridische bijstand op dit moment niet nodig.

De stichting heeft in 2013 verder een verzoek van journalist X. binnengekregen voor financiële bijstand inzake een claim die hij heeft ontvangen na het schrijven van het boek A. Die zaak won X. maar er was hoger beroep aangetekend en dat beroep moet nog behandeld worden. Niemand heeft daarna iets vernomen. Wel was bekend dat journalist X. ook zijn uitgever en werkgever (Y.) om financiële bijstand had gevraagd. Het bestuur is van mening dat werkgever Y. in principe verantwoordelijkheid moet nemen en besluit om af te wachten. Het is aan de heer X. om hier op terug te komen.

Een andere zaak betreft de aanwending van de middelen van de Stichting Muckraker t.b.v. onderzoeksjournalistieke projecten. Dat past in principe binnen de stichtingsdoelstellingen. Het bestuur heeft besloten om voor Muckraker een ANBI-status aan te vragen. Ook wordt er voor de middellange termijn een beleidsplan opgesteld.

Een ander onderwerp dat in het jaar 2013 verschillende keren ter sprake is gekomen, is de fundraising. Hier is uitvoerig over gebrainstormt, maar het bestuur heeft besloten om eerst het nieuwe raamwerk goed op poten te hebben en dan een aparte sessie te besteden aan dit onderwerp.

Vanaf 2015 zit het bestuursverslag in de Jaarrekening.

Beleidsnota:

BELEIDSNOTA JURIDISCHE BIJSTAND BEDRIJVEN/ONDERNEMINGEN

Stichting Muckraker doneert in beginsel niet aan bedrijven en/of ondernemingen die zich geconfronteerd zien met een rechtszaak.

Onder omstandigheden kan het bestuur een uitzondering maken mits voldaan aan tenminste de onderstaande voorwaarden:

  • De rechtszaak dient te zijn aangemeld voordat deze gestart is dus zo snel mogelijk na het ontvangen van een dagvaarding.
  • Stichting Muckraker beslist of beslist mee met de keuze van advocaat resp. Advocatenkantoor i.v.m. uurtarieven en kosten.

Het bestuur benadrukt nogmaals dat het voldoen aan deze voorwaarden dus niet betekent dat de aanvraag gehonoreerd wordt. Dat blijft een discretionaire bevoegdheid van het bestuur.