Bestuur & beleid

Stichting Muckraker heeft drie bestuursleden:

Gerard Cornelisse – voorzitter

‘’Volhardend, vernieuwend, voorwaardenscheppend en initiatiefrijk’’, zo typeert Gerard Cornelisse zichzelf.

Bij de bestuursvoorzitter van Muckraker staat het sociale en maatschappelijke aspect altijd vooraan. Dat hij de oprichter was van ISH, een internationaal streetdancegezelschap met een duidelijke hang naar de maatschappelijke, multiculturele component in de samenleving, was geen toeval. RZPKT, een theatergezelschap van jongeren met crimineel verleden: hetzelfde verhaal. De stichting Damsko, een voetbalopleiding die de doorstroming van allochtoon talent naar betaald voetbalorganisaties begeleidt, bestaat al veertien jaar.

Cornelisse heeft in de loop der jaren een flink CV opgebouwd. Het begon nadat hij in Amsterdam het Ignatius College bezocht. Daarna studeerde hij aan de UVA Nederlandse Taal en Letterkunde en Dramaturgie. Werkervaring deed Cornelisse op als jongerenpastor bij de Dominicuskerk in Amsterdam.

In 1978 werd Cornelisse zakelijk leider van Stichting Poppentheater Kollektief. Van 1982 tot 1992 was hij directeur van Beeldenstorm waarmee hij producent en impresario was van theater en televisie.

Als mededirecteur van het bedrijf Bergen was Cornelisse (internationaal) producent van film, televisie en theater; van Madelief en het Oscarwinnende Antonia tot dansfilms en theatertours van Willeke Alberti, toneelstukken met Pleuni Touw en Hugo Metsers en musicals als Pluk van de Petteflet en Eindeloos. Als directeur van Olbe Produkties produceerde Cornelisse onder meer musicals als Turks Fruit en Dromen zijn bedrog, het meezingprogramma Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben en diverse speciale festivals, waaronder het Willem Wilmink Festival.

Cornelisse was adviseur bij diverse nationale en internationale cultuurfondsen, adviseur bij diverse gemeenten voor sociale cohesie en jongerencultuur/sport. Ook vervulde hij diverse multiculturele en maatschappelijke bestuurslidmaatschappen.

De liefde bracht Amsterdammer Cornelisse naar Enschede, waar hij tegenwoordig woont. Cornelisse heeft twee biologische kinderen, twee pleegkinderen en een stiefkind.

Cornelisse is aan het inburgeren, Als adviseur innovatieve projecten in de regio. Woar geet ‘t opan met Kesmis?, het jaarlijkse kerstfestival in Enschede, is van zijn hand, net als de stadsmusicals Van Katoen en Nu, Het Verzet Kraakt in Almelo en (in 2018) STORK! in Hengelo.

Ad Heskes Secretaris Stichting Muckraker

Adrianus Joseph (Ad)Heskes (1957)
Getrouwd, 2 kinderen.

Opleiding: Jurist. Universiteit van Amsterdam.

Werk: 1985-2008  VP Legal/Business Affairs Universal Studios in Amsterdam. 2009-2016 Algemeen Directeur Stichting Videma en Filmservice BV. 2017 tot nu. Directeur beroepsverenigingen Nederlandse Muziekuitgevers.

Hobbies: Golf, Squash.

“Onafhankelijk journalistiek is onontbeerlijk in een democratie. Daar binnen is de onderzoeksjournalistiek  een sport op zich die in de laatste jaren steeds belangrijker is gebleken en zal worden. In een wereld waar de uitdrukking “fake news” inmiddels dagelijkse kost is en een gewone burger geen flauw idee meer heeft wat waar en onwaar is hebben de onafhankelijke journalistieke platforms enorm aan belang gewonnen. Het meest aansprekende voorbeeld in mijn ogen is Follow The Money” die inmiddels flink aan de weg heeft getimmerd met diverse onthullingen zoals de zaak Henri Keijzer en meer recent de Cumex en CumCum files.

Financiering is essentieel en Muckraker hoopt via nieuwe fundraising activiteiten voldoende geld op te kunnen halen om dergelijke onderzoeken te kunnen steunen. Niet alleen van een platform als Follow The Money maar ook andere echt onafhankelijke platforms waartoe wij ook De Correspondent rekenen.”

Penningmeester

Het bestuur van stichting Muckraker is nog bezig met de invulling van de derde bestuurszetel en hoopt dit in de eerste helft van 2019 te realiseren

Postadres:
Stichting Muckraker
Vliehors 78
2134 XN Hoofddorp

Emailadres: stichtingmuckraker@gmail.com

ANBI RSIN: 819199448

Bestuursverslagen:

Verkort bestuursverslag 2014
Het bestuur heeft in 2014 geen nieuwe aanvragen voor financiële bijdrages voor juridische ondersteuning in behandeling hoeven nemen. Wel zijn er in dat jaar verschillende aanvragen binnengekomen voor financiële ondersteuning van journalistieke projecten.

Om een afgewogen oordeel te kunnen vellen heeft het bestuur daarvoor advies ingewonnen bij verschillende journalistieke en maatschappelijke organisaties en deskundigen. Naar aanleiding daarvan is besloten om er slechts enkele te honoreren.

Belangrijke criteria voor de toewijziging waren:

a) heeft het voorgestelde journalistieke project of onderzoek maatschappelijke waarde?

b) is de persoon/organisatie die de aanvraag indiende onafhankelijk?

c) is de persoon/organisatie die de aanvraag indiende in staat om een kwalitatief hoogwaardig en journalistiek verantwoorde productie te leveren?

d) is de productie zonder financiële ondersteuning van Muckraker niet mogelijk?

Het bestuur heeft aan de hand van deze criteria drie donaties gedaan.

Verder heeft het bestuur een Beleidsplan geformuleerd waarin verschillende aspecten aan de orde komen. Het bestuur constateert dat de onafhankelijke journalistiek in toenemende mate onder druk staat en is voornemens deze binnen haar doelstellingen en vermogen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Besloten is een aanvraag in te dienen voor de ANBI-status per 1 januari 2015.

Verkort bestuursverslag 2013
Tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering (13 mei 2013) is journalist Eric Smit uitgenodigd om een voortgangsrapportage te verstrekken inzake de claim Nina Brink-Storms. Op dat moment werkt Smit in overleg met Storms aan een vervolg op zijn eerdere boek. Hoewel de claim er nog steeds ligt, lijkt juridische bijstand op dit moment niet nodig.

De stichting heeft in 2013 verder een verzoek van journalist X. binnengekregen voor financiële bijstand inzake een claim die hij heeft ontvangen na het schrijven van het boek A. Die zaak won X. maar er was hoger beroep aangetekend en dat beroep moet nog behandeld worden. Niemand heeft daarna iets vernomen. Wel was bekend dat journalist X. ook zijn uitgever en werkgever (Y.) om financiële bijstand had gevraagd. Het bestuur is van mening dat werkgever Y. in principe verantwoordelijkheid moet nemen en besluit om af te wachten. Het is aan de heer X. om hier op terug te komen.

Een andere zaak betreft de aanwending van de middelen van de Stichting Muckraker t.b.v. onderzoeksjournalistieke projecten. Dat past in principe binnen de stichtingsdoelstellingen. Het bestuur heeft besloten om voor Muckraker een ANBI-status aan te vragen. Ook wordt er voor de middellange termijn een beleidsplan opgesteld.

Een ander onderwerp dat in het jaar 2013 verschillende keren ter sprake is gekomen, is de fundraising. Hier is uitvoerig over gebrainstormt, maar het bestuur heeft besloten om eerst het nieuwe raamwerk goed op poten te hebben en dan een aparte sessie te besteden aan dit onderwerp.

Beleidsnota:

BELEIDSNOTA JURIDISCHE BIJSTAND BEDRIJVEN/ONDERNEMINGEN

Stichting Muckraker doneert in beginsel niet aan bedrijven en/of ondernemingen

Die zich geconfronteerd zien met een rechtszaak.

Onder omstandigheden kan het bestuur een uitzondering maken mits voldaan aan tenminste de onderstaande voorwaarden:

  • De rechtszaak dient te zijn aangemeld voordat deze gestart is dus zo snel mogelijk na het ontvangen van een dagvaarding.
  • Stichting Muckraker beslis of beslist mee met de keuze van advocaat resp. Advocatenkantoor i.v.m. uurtarieven en kosten.

Het bestuur benadrukt nogmaals dat het voldoen aan deze voorwaarden dus niet betekent dat de aanvraag gehonoreerd wordt. Dat blijft een discretionaire bevoegdheid van het bestuur.